[Wilster Home] [søgetekst] [submit] >>

 Iliaden  1. Sang      
  
 Pesten. Vreden.

1        Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus
2    Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal Achaierne voldte.
3    Heel mangfoldige Heltes behjertede Sjele den skikked
4    Ned til Hades's Hjem, og for Hunde til Rov som for alskens
5    Fugle den gav deres Liig, — fuldbragt blev Zeus's Beslutning -
6    Alt fra den Stund, Uenighed først og Splid havde reist sig
7    Mellem den Ædling Achilles og Mændenes Drot Agamemnon.
8        Hvo blandt Guderne hidsed dem op til Strid og til Kivsmaal?
9    Letos og Zeus's Søn; thi høist forbittret paa Kongen
10    Ypped i Hæren han dødelig Sot, saa Krigerne segned,
11    For Agamemnon paa smædelig Viis havde haanet hans Bønpræst
12    Chryses, som hen sig begav til Achaiernes hurtige Skibe,
13    Bringende med sig umaadelig Skjenk, for at løse sin Datter.
14    Svøbt om den gyldene Stav udi Haand Fjernskytten Apollons
15    Hellige Krands han bar, og Achaierne alle han bønfaldt,
16    Fremmest Atreiderne dog, de to Krigsfolkenes Drotter.
17        Atreus's Sønner! og I, beenpandsrede Mænd af Achaia!
18    Eder forunde den salige Slægt, hvis Hjem er Olympen,
19    Priamos' Stad at forstyrre, og skjenke Jer lykkelig Hjemfart!
20    O men af Blu for Sønnen af Zeus, Fjernskytten Apollon,
21    Giver min elskede Datter mig frie, og annammer min Gave!
22        Lydt tilkjende nu gav Achaiernes Folk, at man burde
23    Ære den hellige Mand og annamme den glimrende Gave;
24    Dog slet ikke det hued Kong Atreus's Søn Agamemnon,
25    Haanlig han viste ham bort, og en streng Formaning han gav ham:
26        Gamle! lad ei mig træffe dig her ved de bugede Skibe!
27    Nøl ei længer, og vogt dig for oftere her dig at vise,
28    Ei skal din Stav og Guddommens Krands da baade dig noget.
29    Hende jeg giver ei frie; langt før skal gammel hun vorde
30    Hist paa min Borg i Argos, heel fjernt fra den fædrene Hjemstavn,
31    Medens ved Væven hun røgter sin Dont og reder mit Leie.
32    Gak nu tir ei mit Sind, at bort i Behold du kan slippe.
33        Saa han taled, men Oldingen skjalv og lød hans Befaling.
34    Taus ad Stranden han vandrede hjem ved det brusende Havdyb,
35    Og paa sin eensomme Vei den bedagede Gubbe saa bønlig
36    Bad til Drotten Apollon, hiin Søn af den haarfagre Leto:
37        Hør mig, du Sølvbuevæbnede Gud! du Beskytter af Chryse,
38    Og af det hellige Killa, du Drot over Tenedos' Øland!
39    Smintheus! har jeg saasandt til Behag dig bygget et Tempel,
40    Har jeg saasandt engang tykflommede Bove dig ristet
41    Enten af Tyr eller Geed, saa hør den Bøn, som jeg beder!
42    Tugt med din Piil Danaernes Folk for de Taarer, jeg fælder!
43        Bedende talte han saa, og blev hørt af Phoibos Apollon.
44    Ned fra høien Olymp han foer, grimslagen i Hjertet,
45    Buen paa Skuldren han bar og det fasttilsluttede Kogger;
46    Pilene raslede lydt om den Høitforbittredes Skulder,
47    Alt som han iled afsted, og frem lig Natten han vandred.
48    Fjernt fra Flaaden han satte sig hen, og løsned et Piilskud,
49    Dirrende klang med skrækkeligt Hviin den sølverne Bue.
50    Først antasted hans Piil kun Muler og hurtige Hunde,
51    Derpaa han skjød mod Folkene selv, og Pilen den hvasse
52    Traf, og mangfoldige Dødningebaal der brændte bestandig.
53    Pilene foer i Leiren omkring ni samfulde Dage,
54    Men paa den tiende stævned Achil alt Folket til Thinge;
55    Dette ham skjød udi Sind den liliearmede Here,
56    Greben af Ynk ved at see, hvor svart Danaerne omkom.
57    Og da saa Folket var samlet og stod i Stimmel paa Thinget,
58    Treen i Forsamlingen frem fodrappen Achilles og talte:
59        Atreus's Søn! nu troer jeg forvist, at vi atter paa Vildfart
60    Hjem maae tye, om ellers herfra vi slippe med Livet,
61    Siden nu Pest med Krig forknuger Achaiernes Sønner.
62    Derfor velan! lad os spørge til Raads en Præst eller Spaamand,
63    Eller en Drømmefortolker, fra Zeus vel Drømmene komme,
64    Som os kan sige, hvi Vrede saa svart har betaget Apollon,
65    Om det var Løfter, der vakte hans Harm, eller og Hekatomber,
66    Eller om Røgen maaskee af lydefrie Lam eller Geder
67    Gunstig annamme han vil, og huldt afvende vor Jammer.
68        Saa han taled, og satte sig ned; frem stod Thestoriden
69    Kalchas, den snildeste Mand til at agte paa Fuglenes Jertegn.
70    Grandt han skued hvad var og er eller vorder i Fremtid,
71    Og med den Sandsigerkløgt, som Apollon ham havde forlenet,
72    Havde til Ilios hen han ført Achaiernes Flaade.
73    Venligen sindet han hæved sin Røst og taled iblandt dem:
74        Peleus's Søn! du Yndling af Zeus! du byder mig sige,
75    Hvi han er vorden os gram, Fjernrammeren Phoibos Apollon;
76    Ja forkynde det vil jeg, men hør mig, og giv mig dit Eedsord,
77    At du vil troligen stande mig bi med Haand som med Tunge,
78    Thi jeg vil sikkert fortørne den Mand, som vældigen hersker
79    Over Argeiernes Folk, og hvis Bud Achaierne lystre.
80    Kongen er stærkere jo, naar paa ringere Mand han forbittres,
81    Om han endog kanskee for idag indæder sin Galde,
82    Gjemmer han dog bestandig sit Nag, til Hevnen er fuldbragt,
83    Dybt i sit inderste Hjerte, thi siig, om du vil mig beskytte.
84        Ham gjensvared Achilles, den Helt med det hurtige Fodtrin:
85    Nævn kun freidig og frit hvad du veed om Gudernes Villie!
86    Thi ved Apollon, Kronions Udkaarede, hvem du med Bønner
87    Selv paakalder, naar Gudernes Tegn du Danaerne tyder,
88    Her ved de bugede Skibe skal Ingen med voldelig Haand dig
89    Røre, saalænge jeg lever, og kaster mit Blik over Mulde,
90    Ingen af alle Danaer, om end Agamemnon du nævnte,
91    Han, som sig stoltelig kalder den ypperste Mand af Achaia.
92        Trøstig i Hu til Orde da tog den herlige Spaamand:
93    Ei var det Løfter, som vakte hans Harm, heller ei Hekatomber,
94    Nei! han er gram for sin Præst, hvem med Haan Atreiden har afviist,
95    Uden at give ham Datteren frie og annamme hans Gave;
96    Derfor har Trængsler Apollon os sendt, og fleer vil han sende,
97    Ei vil han frie os fra Dødens de pestbefængte Gudinder,
98    Førend den livligblikkende Møe gjengives sin Fader
99    Uden Erstatning og Skjenk, og en reen Hekatombe til Chryse
100    Vorder ham sendt, da kan vi maaskee forsone hans Vrede.
101        Saa han taled og satte sig ned, da stod udi Kredsen
102    Frem Kong Atreus's Søn, den mægtige Drot Agamemnon,
103    Bister i Hu, af Harm hans trindtformørkede Hjerte
104    Svulmede høit, og som gnistrende Ild var begge hans Øine.
105    Først til Kalchas med frygteligt Blik han vendte sin Tale:
106        Jammerbebuder! et glædeligt Ord har aldrig du sagt mig,
107    Altid det er en Lyst for dit Sind at forkynde mig Vanheld,
108    Held har du aldrig forjættet, og ei stadfæstet dit Udsagn.
109    Og da du nu for Danaernes Mænd udlægger et Gudstegn,
110    Siger du lydt, at Apollon har bragt denne Nød over Folket,
111    For jeg var ikke tilsinds at annamme den glimrende Gave,
112    Chryses mig bød for sin Datter; forsand langt heller beholdt jeg
113    Pigen derhjemme, thi meer end min retlige Viv Klytaimnestra
114    Huer hun mig, slet ikke hun staaer tilbage for denne,
115    Hverken i Skabning og Huld, eller Vid og qvindelig Gjerning;
116    Dog — jeg giver endda hende frie, saafremt det er tjenligst,
117    Heller jeg seer vort Folk i Behold, end ynkelig hendøe;
118    Dog, forskaffer paastand mig et Vederlag; ei var det skjelligt,
119    Om jeg var her den eneste Mand, som manglede Kampløn.
120    Samtlige seer I jo selv, at min hædrende Løn jeg forliser.
121        Ham gjensvared paastand den Helt fodrappen Achilles:
122    Atreus's hædrede Søn! du nærigste Mand af Alle!
123    Siig, hvordan skal Achaiernes Folk en Gave dig skaffe?
124    Hvermand veed, vi sanked ei Gods til almindeligt Henlæg,
125    Alt hvad vi vandt, naar Byer vi tog, blev skiftet og uddeelt,
126    Og det er Synd, at Folket paany hidbringer sit Bytte.
127    Afstaae Pigen til Guden, da skal dig Achaiernes Sønner
128    Tre ja fiirfold erstatte dit Tab, naar Zeus os med Tiden
129    Under engang at forstyrre det velbefæstede Troia.
130        Derpaa ham svared igjen den Drot Agamemnon og sagde:
131    Nei! Achilles! hvor kjæk du end est, gudlignende Kæmpe!
132    Bort med Svig! du daarer mig ei, du besnakker mig ikke.
133    Vil du, at jeg, berøvet min Løn, tomhændet skal sidde
134    Her, mens din du beholder? du byder mig, Pigen at afstaae:
135    Ja! naar Achaias behjertede Mænd en Skjenk mig vil give,
136    Som kan behage mit Sind, saa mit Tab oprettes tilfulde;
137    Men hvis de nægte mig dette, da kommer jeg selv for at hente
138    Enten hos dig, eller Telamons Søn eller og hos Odysseus
139    Gaven, I fik, lad den saa harme sig, hvem jeg mig nærmer!
140    Dog — vi tales nok ved engang med Tiden om dette.
141    Nu vil vi flux paa det hellige Dyb et Skib lade trække,
142    Dygtige Folk skal Aarerne roe, ombord Hekatomben
143    Bringe vi vil, og føre paa Skib den væne Chryseis,
144    Og af Achaiernes Konger skal En udkaares til Skibsdrot,
145    Telamons Søn, eller Helten Idomeneus, eller Odysseus,
146    Eller Du selv, Achilles! Du rædsomste Kriger af Alle,
147    At du kan bringe vort Offer, og Phoibos's Vrede forsone.
148        Ham gjensvared med rynkede Bryn fodrappen Achilles:
149    Vee dig! du som i Frækhed er svøbt! du listige Træring!
150    Kan vel nogen Achaier dit Bud adlyde med Glæde,
151    Enten at slaaes med Fienderne kjækt, eller gange paa Streiftog?
152    Ei for Troernes Skyld, de Spydkampdygtige Krigsmænd,
153    Drog jeg i Leding herhid, thi mig har de aldrig fornærmet;
154    Aldrig de raned mig bort mine Gangere eller mit Hornqvæg,
155    Ligesaalidt som de hærged mit Korn paa det klimpede Phthias
156    Rigternærende Marker, thi mellem os ligger saa vide
157    Baade det brusende Hav og skovbeskyggede Bjerge.
158    Nei! men vi fulgte dig hid, for dig at fornøie, du Frække!
159    For Menelaos og dig, du Hundøi! Hevn over Troias
160    Folk at forskaffe; dog sligt betænker og ændser du ikke.
161    Ja! Du truer endog med at rane den hædrende Kampløn,
162    Som jeg fortjente saa suurt, og Achaiernes Sønner mig skjenked.
163    Aldrig jeg fik mig en Løn, lig din, naar Achaiernes Kæmper
164    Stormed i Troia en folkerig Stad og lagde den øde.
165    Vel er det mig, hvis Arm maa bestride den hidsige Krigsfærds
166    Haardeste Slid, og dog, naar engang det kommer til Deling,
167    Faaer du den største Belønning, mens jeg, tilfreds med en ringe,
168    Vender til Skibene hjem, naar træt af Kamp jeg er vorden.
169    Nu vil jeg drage til Phthia, thi raadeligst er det i Sandhed,
170    Hjem med de snablede Snekker at gaae; ei heller mig lyster,
171    Her som vanæret Mand at sanke dig Gods eller Skatte.
172        Ham gjensvared paastand Krigsfolkenes Drot Agamemnon.
173    Reis du kun, ifald du har Lyst, jeg beder dig ikke
174    Blive tilbage for min Skyld her; hos mig er der Andre,
175    Som vil forhverve mig Hæder, især den vise Kronion.
176    Ingen jeg hader som dig af de gudopfostrede Konger,
177    Altid er Kiv dig kjærest, og Strid og støiende Kampfærd.
178    Est du fortrinligen stærk, har en Gud jo givet dig dette.
179    Reis du kun med de Skibe du har, og med hele dit Mandskab,
180    Hjem og behersk Myrmidonernes Folk; jeg ændser dig ikke,
181    Agter ei heller din Harm, ja! true dig vil jeg desuden:
182    Siden nu Phoibos Apollon fratager mig Chryses's Datter,
183    Skal mine Mænd til Faderen hjem paa et Skib hende bringe;
184    Derpaa jeg gjæster dit Telt, og henter en rødmusset Qvinde,
185    Brises's Datter, din hædrende Løn, at tilgavns du kan lære,
186    At jeg i Magt staaer høit over dig, og at Andre maae ræddes,
187    Baade for frækt at byde mig Trods og med mig sig at maale.
188        Saa han taled, og Harme betog Peleiden Achilles.
189    Under det laadene Bryst tvivlraadigen banked hans Hjerte,
190    Enten han skulde fra Lænd flux drage sit hvæssede Glavind,
191    Splitte den stimlende Hob, og hugge ham ned, den Atreide,
192    Eller betvinge sit hidsige Mod, og dæmpe sin Harme.
193    Medens paa dette han grundede dybt i Sind og i Hjerte,
194    Just som Sværdet af Balgen han trak, kom Pallas Athene
195    Ned fra Himlen, udsendt af den liliearmede Here,
196    Ligelig elsked hun Begge, og ømt for Begge hun sørged.
197    Bag Achilles hun treen, og trak i hans lysgule Lokker,
198    Synlig alene for ham, af de Øvrige saae hende Ingen.
199    Studsende vendte Peleiden sig om, og Pallas Athene
200    Kjendte han strax, hendes rædsomme Blik ham funkled imøde,
201    Og med bevingede Ord han talede saa til Gudinden:
202        Datter af Aigissvingeren Zeus! hvorfor est du kommen?
203    Mon for at see den haanlige Færd, Agamemnon beteer mig?
204    Dog det siger jeg dig, og vist fuldbyrdet det vorder,
205    Bøde han skal engang med sit Liv for denne sin Frækhed.
206        Ham gjensvared Athene, den lysblaaøiede Jomfru:
207    Kommen jeg er for at dæmpe din Harm, ifald du vil lyde,
208    Kommen fra Himlen, mig sendte den liliearmede Here,
209    Ligelig elsker hun Eder, og ømt for Begge hun sørger.
210    Stands nu derfor med Strid, og drag ei Sværdet med Haanden!
211    Nei! men sæt ham irette med Ord, saameget dig lyster!
212    Dog, det siger jeg dig, og forsand fuldbyrdet det vorder,
213    Times dig skal engang for denne beskæmmende Medfart
214    Trefold herlige Gaver, thi tving dig, og lyd vor Formaning!
215        Hende da svared Achilles, den Helt med det hurtige Fodtrin:
216    Skjelligt, Gudinde! det er, Eders Ord at tage til Hjerte,
217    Om man i Sind er aldrig saa vred, thi tjenligst er dette;
218    Hvo som er lydig mod Gudernes Bud, ham høre de gjerne.
219        Talt, om det sølverne Hjalte han greb med sin vældige Næve,
220    Stødte det mægtige Sværd i Balg, og lød den Befaling,
221    Pallas Athene ham gav; alt var til Olympen hun dragen
222    Op til Aigissvingerens Borg, til de øvrige Guder.
223        Atter begyndte Peleiden at tale med spydige Gluffer
224    Til Agamemnon; end havde han ei betvunget sin Harme:
225        Rusende! Mand med Blik som en Hund, med Mod som en Daahjort!
226    Aldrig med Folket at gange til Kamp i Rustningens Plader,
227    Eller med Hærens fortrinligste Mænd at drage til Baghold,
228    Dristed dit Mod, den skinbarlige Død slig Færd dig jo tykkes.
229    Nemmere er det forsand, i Achaiernes talrige Krigshær
230    Gaver at rane fra den, som blot modsiger dit Tykke.
231    Folkopslugende Drot! elendige Mænd du behersker,
232    Ellers, Atreide! var denne din Haan vist bleven den sidste.
233    Dog, det siger jeg dig, og med Eed jeg bekræfter mit Udsagn:
234    Ja! ved denne min Stav, som skyder ei Løv eller Qviste
235    Meer fra den Stund, den Stubben forlod høit oppe paa Fjeldet,
236    Heller ei grønnes igjen, thi trindt afskrællede Malmen
237    Baade dens Bark og Løv, men Achaiernes Sønner ihænde
238    Bære den nu, naar de dømme paa Thing, dem Zeus har beskikket,
239    Hævd over Loven at holde, og dyr skal Eden dig vorde:
240    Vist skal Achilles engang af Achaiernes Sønner tilhobe
241    Svart vorde savnet, og da skal du ei, hvor dybt du dig græmmer,
242    Kunne forskaffe dem Hjelp, naar den mordiske Hektor i Mængde
243    Hugger dem ned, i din inderste Sjæl skal dig Ruelse nage,
244    At du begegned med Haan den boldeste Mand af Achaia.
245        Saaledes taled Peleiden, til Jord nedslængte han Staven,
246    Trindt beslagen med Nagler af Guld, og satte sig derpaa.
247    Ligesaa fnøs Atreiden; da stod den veltalende Nestor
248    Frem udi Kredsen, det Pyliske Folks høimælede Taler;
249    Ham flød Stemmen fra Læben saa sød som den liflige Honning.
250    Alt var ham svundne forbi to sprogbegavede Slægters
251    Mænd, som i forrige Dage med ham opvoxed og leved
252    Hist i det hellige Pylos, nu hersked han over den tredie.
253    Venligen sindet han hæved sin Røst og taled iblandt dem:
254        Ha! forsmædelig Sorg over al Achaia vil komme!
255    Vist vil Priamos fryde sig høit og alle hans Sønner,
256    Samtlige Troiske Mænd vil inderlig glædes i Hjertet,
257    Naar det for Øre dem kommer, hvor svart med hinanden I kives,
258    I som er Folkenes ypperste Mænd i Raad som i Leding.
259    Agter da vel paa mit Ord, langt yngre forsand er I begge!
260    Ja tilvisse med kjækkere Mænd, end Nogen af Eder,
261    Leved jeg fordum, og aldrig mig vragede Nogen af disse.
262    Mage til Mænd har aldrig jeg seet, og seer dem vel aldrig,
263    Mænd som Peirithoos var, eller Folkebeherskeren Dryas,
264    Eller Exadios, Kaineus, den herlige Helt Polyphemos,
265    Eller som Theseus, Aigeus's Søn, en guddommelig Kæmpe.
266    Stærkere Mænd opfostredes ei blandt jordiske Slægter;
267    Selv de stærkeste drog de til Kamp mod de stærkeste Fjender,
268    Bjergenes vilde Kentaurer, og øved et grueligt Mandslæt.
269    Did hendragen fra Pylos, fra langtbortliggende Egne,
270    Leved en Stund jeg iblandt dem, selv havde de kaldet mig til sig,
271    Og efter Evne jeg stred, men i Kamp at staae sig mod disse
272    Mægter ei Menneskens Børn, som nuomtide de fødes;
273    Villigen hørte de dog mine Raad og lød min Formaning;
274    Lyder da I mig ogsaa, at lyde mit Ord er det Bedste.
275    Hverken bør du, skjøndt Magten er din, berøve ham Qvinden,
276    Lad ham beholde den Løn, som Achaiernes Sønner ham gave,
277    Dog ei heller Achilles, bør du gjenstridig med Drotten
278    Kives, thi aldrig endnu har man seet stavførende Konning
279    Hædret paa lignende Viis, hvem Zeus forlenede Høihed;
280    Est du den kjækkere end, og har en Gudinde til Moder,
281    Saa er den stærkere han, thi Drot han er over Flere.
282    Styr nu dit Sind, Atreide! ja selv indstændig jeg beder,
283    Tving din Harm mod Achil, som i denne besværlige Krigstid
284    Er et betryggende Værn for samtlige Mænd af Achaia.
285        Derpaa ham svared igjen den Drot Agamemnon og sagde:
286    Sandt tilfulde, min Gubbe! er hvert et Ord, som du talte,
287    Dog denne Mand vil her bestandigen være den Første,
288    Herske han vil over Alle, vil byde, vil over os Alle
289    Raade som Drot, men deri, jeg troer, vil Ingen ham lystre.
290    Har end de salige Guder ham gjort til en ypperlig Kæmpe,
291    Derfor de gav ham dog ikke Forlov til krænkende Tale.
292        Flux til Orde da tog den Helt Achilles og svared:
293    Visselig maatte jeg kaldes en jammerlig Karl og en Kryster,
294    Om jeg dig føied i Alt hvad der falder dig ind at forlange;
295    Andre befale du Sligt, men mig du byde det ikke,
296    Thi jeg er sandelig ikke tilsinds at lystre dig deri.
297    Dette jeg sige dog vil, og læg mit Ord dig paa Hjerte:
298    Ikke jeg agter at løfte min Haand til Strid om en Qvinde
299    Hverken mod dig eller Nogen, da selv Eders Skjenk I mig rane,
300    Men af det øvrige Gods, som jeg har i mit tjærede Fartøi,
301    Deraf skal mod min Villie du ei bortføre det Mindste;
302    Dog, forsøg det, at Mændene her det vitterligt vorder,
303    Da skal paastand dit høirøde Blod omstrømme min Landse.
304        Da nu med tvistige Ord de saa havde stridt, de sig Begge
305    Reiste, og hæved Forsamlingen flux ved Achaiernes Skibe.
306    Hjem Achilles nu gik til sin Tjald og de herlige Snekker,
307    Fulgt af Menoitios' Søn og af hele sit øvrige Mandskab.
308    Men Agamemnon lod trække paa Dyb en løbende Seiler,
309    Tyve Befarne blev sat til at roe, Hekatomben til Guden
310    Skibed han ind, og bragte paa Dæk den væne Chryseis;
311    Derpaa som Høvding ombord begav sig Odysses den snilde.
312    Disse nu Skuden besteg og foer ad de flydende Veie.
313        Men Agamemnon befoel alt Folket ved Tvæt sig at rense,
314    Alle sig rensede flux og kastede Smudset i Havet.
315    Lydefrie Festhekatomber dernæst af Geder og Tyre
316    Offred de nu til Apollon paa Bredden af Havet det golde,
317    Høit mod Skye steg Offerets Damp omboltret af Røgen.
318        Saaledes sysled i Leiren de flinkt, dog ei Agamemnon
319    Glemte den Trudsel, som nys han i Harm mod Achil havde udstødt,
320    Men til Talthybios flux og Eurybates gav han Befaling,
321    Som vare Kongens Herolder og budbesørgende Svende:
322        Vandrer paastand afsted til Peleiden Achilles's Krigstjald!
323    Tager ved Haand og fører mig hid den væne Briseis.
324    Vil med det Gode han ei hende give mig, kommer jeg mandstærk,
325    Qvinden at hente med Magt, for ham selv saameget des værre.
326        Saa han taled, og skikked dem bort med den strenge Formaning.
327    Trevne de vandrede hen ad Strand ved det brusende Havdyb,
328    Men da de saa havde naaet Myrmidonernes Snekker og Telte,
329    Traf de Peleiden Achilles ei langt fra det tjærede Fartøi,
330    Siddende foran sit Telt; glad blev han just ei ved at see dem.
331    Dog af Forvirring og Blu for Konningen standsed de Begge
332    Pludselig, ikke de mæled et Ord eller dristed at spørge,
333    Men i sit Sind han vidste Besked og taled saalunde:
334        Hil og Sæl, Herolder! I Zeus's og Menneskens Iilbud!
335    Træder kun frem! I har intet forbrudt, men Kong Agamemnon,
336    Som Eder skikked herhid, for Brises's Datter at hente.
337    Vel da, min ædle Patroklos! hent Qvinden herud og lad Kongens
338    Tjenere bort hende føre! selv være de skal mine Vidner
339    Baade for salige Guder, for Mænd af dødelig Herkomst,
340    Og for den nedrige Konge, saasandt man i vordende Dage
341    Kommer engang til at savne min Hjelp, for mod smædelig Ufærd
342    Folket at værne; han raser forsand i fordærveligt Vanvid,
343    Ei forstaaer han at fæste sit Blik paa Nutid og Fremtid,
344    Hvordan Achaiernes Mænd i Behold kan ved Skibene kæmpe.
345        Saa han taled, Patroklos adlød hvad Vennen befoel ham,
346    Førte den væne Briseis af Tjald, og i Budenes Hænder
347    Qvinden han gav, da ginge de hjem til Achaiernes Skibe;
348    Nødig hun vandred med Mændene bort; men Achilles sig satte
349    Grædende hen, fra Kæmperne fjernt, ved det graalige Havdyb
350    Ude paa Stranden, og stirrede hen ad de viinblaae Bølger.
351    Høit til sin elskede Moder han bad med udstrakte Hænder:
352        Moder! saasandt du fødte din Søn til saa stakket en Livstid,
353    Burde jo dog Høittordneren Zeus, den Olympiske Hersker,
354    Skjenke mig Hæder, men nu har han ei mig hædret det mindste;
355    Nys har Atreiden mig krænket, den mægtige Drot Agamemnon,
356    Selv har han ranet min Løn og har den endnu i sin Værge.
357        Saa han taled med Graad, ham hørte hans værdige Moder,
358    Siddende nede paa Havsens Bund hos sin aldrende Fader.
359    Op af det graalige Dyb hun hæved sig flux som en Taage,
360    Hen til sin grædende Søn den værdige Moder sig satte,
361    Klapped ham venlig med Haand, tog Ordet og taled saalunde:
362        Ak! hvi græder du, Søn! hvad Sorg omspænder dit Hjerte?
363    Tael! fordølg mig det ei, at Begge vi kunne det vide!
364        Sukkende dybt til Svar hende gav fodrappen Achilles:
365    Selv du veed det, hvad har jeg behov at fortælle dig Sagen?
366    Frem mod Thebe vi rykked, Eetions hellige Kongstad,
367    Denne vi styrted i Gruus, og hid alt Byttet vi bragte.
368    Dette nu skifted og deelte Achaiernes Sønner tilbørlig,
369    Og til Atreiden en rødmusset Møe, Chryseis, vi udtog;
370    Men hendes aldrende Fader, Fjernrammeren Phoibos's Bønpræst
371    Chryses sig hen begav til Achaiernes hurtige Skibe,
372    Bringende med sig umaadelig Skjenk, for at løse sin Datter;
373    Svøbt om den gyldene Stav, udi Haand Fjernskytten Apollons
374    Hellige Krands han bar, og Achaierne alle han bønfaldt,
375    Fremmest Atreiderne dog, de to Krigsfolkenes Drotter.
376    Lydt tilkjende nu gav Achaiernes Folk, at man burde
377    Ære den hellige Mand, og annamme den glimrende Gave,
378    Dog slet ikke det hued Kong Atreus's Søn Agamemnon,
379    Haanlig han viste ham bort, og en streng Formaning han gav ham.
380    Strax den forbittrede Gubbe forføied sig hjem, men Apollon
381    Hørte hans Bøn, der han bad, thi høit han elsked den Gamle.
382    Flux en dræbende Piil han skjød mod Achaiernes Kæmper,
383    Mand efter Mand i Døden de sank, og Guddommens Pile
384    Fløi overalt i Leiren omkring; omsider en Spaamand,
385    Kyndig i hellige Tegn, Fjernrammerens Raad os fortolked.
386    Strax var da jeg den Første, som raadede, Guden at sone,
387    Men Agamemnon blev bister i Hu, sprang op, og i Harme
388    Falde han lod et truende Ord, som han nu har iværksat,
389    Thi paa et løbende Skib blankøiede Mænd af Achaia
390    Seile med Pigen til Chryse, medbringende Gaver til Guden,
391    Og af mit Telt Herolderne nys bortførte den væne
392    Datter af Brises, hvem selv Achaierne havde mig givet.
393    Dog, saavist du formaaer det, din kraftige Søn du beskytte!
394    Gak til Olymp til Lyneren Zeus, og bønlig besværg ham,
395    Hvis du saasandt med Raad eller Daad har frydet hans Hjerte;
396    Selv har i Faders Palads jeg ofte jo hørt dig fortælle
397    Stolt, hvordan du den Eneste var af de salige Guder,
398    Som havde frelst Skysortneren Zeus fra forsmædelig Qvide,
399    Dengang Olympiske Guder faldt paa at ville ham binde,
400    Baade Poseidon og Here saavelsom Pallas Athene.
401    Da Gudinde! kom du ham til Hjelp, og fra Baand du ham frelste;
402    Flux til høien Olymp du hentede Hundredarmen,
403    Han som af Guder Briaros, af Mennesker kaldes Aigaion,
404    Over sin Fader han staaer jo i Kraft; heel stolt af sin Hæder
405    Satte hos Zeus han sig hen, og for ham de salige Guder
406    Rysted af Skræk, ei tænkte de meer paa at binde Kronion.
407    Gak da til Zeus, omfavn hans Knæe, og mind ham om dette,
408    Om han i Striden maaskee vil Troerne skjenke sin Bistand,
409    Og imod Havet og Skibene ned under frygteligt Mandslæt
410    Drive Danaernes Mænd, at de Frugt af Konningen høste,
411    Og at Atreiden, den mægtige Drot Agamemnon, kan lære,
412    Hvad han forbrød da han haaned Achaiernes gjæveste Kæmpe.
413        Ham gjensvarede Thetis paastand, udgydende Taarer:
414    Ak, min Søn! hvi drog jeg dig op, hvem jeg fødte til Vanheld?
415    Gid dog ved Skibene her for Krænkelser frie som for Taarer
416    Sidde du kunde, da stakket og kort kun vorder din Livstid!
417    Dog nu blev du jo kaldet til Sorg og utimelig Henfart
418    Meer end Nogen, thi har jeg til Qval dig født i min Høisal.
419    Selv til Olymps snedækkede Tind vil jeg gaae for at melde
420    Dette dit Ord til Lyneren Zeus, om han er at bevæge.
421    Bliv du nu siddende her ved de lethenglidende Skibe
422    Gram mod Achaiernes Folk, og hold dig ganske fra Kampfærd.
423    Zeus er igaar til Okeanos reist Aithiopernes fromme
424    Folk at gjæste ved Gilde, og samtlige Guder ham fulgte,
425    Men efter elleve Døgn til Olymp han kommer tilbage,
426    Da vil jeg gange paastand til Zeus's den kobberne Hofgaard,
427    Ydmyg at favne hans Knæe, og jeg venter forvist ham at bøie.
428        Talende saa forsvandt hun, og lod Achilles tilbage,
429    Fnysende vred i Sind for den midiesmekkre Briseis,
430    Som de med Vold og Magt havde ranet ham fra. Men Odysseus
431    Kom imedens til Chryse, medbringende Festhekatomben.
432    Og da de saa vare styrede ind i Havnen den dybe,
433    Strøge de Seil, og lagde dem ned i det tjærede Fartøi.
434    Masten med Liner de firede rask, og lod den i Rummet
435    Glide, saa roede de frem, til Landingspladsen de naaede;
436    Flux udkasted de Dræg, og fortøiede Skuden med Tougværk,
437    Ginge saa selv iland paa den havbeskyllede Strandbred,
438    Og Hekatomben fra Borde de bar til Phoibos Apollon;
439    Ud af det havbefarende Skib steg Pigen Chryseis,
440    Hende da førte til Alteret hen Odysses den snilde,
441    Gav den elskede Datter i Faderens Hænder og udbrød:
442        Chryses! mig skikkede hid Krigsfolkenes Drot Agamemnon,
443    Dig at bringe dit Barn, og at offre til Phoibos en hellig
444    Festhekatombe til Bod for Danaerne, Guden at sone,
445    Som det Argeiiske Folk tilskikked en ynkelig Jammer.
446        Saa han taled, og Pigen han gav i Faderens Hænder,
447    Glad modtog han sit Barn, og den herlige Festhekatombe
448    Ordned til Guden de flux paa det smuktopbyggede Alter.
449    Derpaa de Hænderne tvætted, og hæved det hellige Bygkorn,
450    Lydelig bad da Chryses med Hænderne rakte mod Himlen:
451        Hør mig! du Sølvbuevæbnede Gud, du Beskytter af Chryse,
452    Og af det hellige Killa, du Drot over Tenedos' Øland!
453    Alt tilforn har naadig du hørt min bedende Stemme,
454    Mig du hædred og tugtede svart Achaiernes Krigsfolk,
455    O saalunde du atter nu høre den Bøn, som jeg beder,
456    Frels igjen Danaernes Folk fra den grusomme Jammer!
457        Bedende talte han saa, og blev hørt af Phoibos Apollon.
458    Men da de saa havde bedet og drysset det hellige Bygkorn,
459    Bøied de Høvedets Hals, og stak det og krængede Huden,
460    Snitted saa Bovene fra, og bevikled dem trindt med et dobbelt
461    Lag af Fedt, som de dækked igjen med et Lag af det Skære.
462    Gubben det risted paa Baal, og blussende Viin han paa Braden
463    Gjød, trindt Svendene stod, femflenede Gafler ihænde.
464    Men da de Bovene havde forbrændt og af Indmaden nippet,
465    Skar de det øvrige Kjød itu, og stak det paa Bradspid,
466    Risted det derpaa forsigtig, og tog alt Kjødet af Spiddet.
467    Men da de saa havde endt deres Dont og lavet til Maaltid,
468    Spiste de, Sindet fornam ikke Savn ved det yppige Gilde;
469    Men da Enhver havde stillet sin Lyst til Mad og til Drikke,
470    Knøsene Viin i Kummerne gjød, til den skummed om Randen,
471    Fyldte saa Bægre til Offring, og skjenkede rundt for dem Alle.
472    Dagen igjennem forsoned Achaiernes blomstrende Gutter
473    Guden med hellige Qvad; Fjernrammeren Phoibos til Ære
474    Sang de den skjønne Pæan, og glad han fornam deres Lovsang.
475    Men da nu Solen sig bjerged, og Mulm udbredte sig vide,
476    Lagde sig Folket til Roe ved Tougene agter i Skibet;
477    Men da sig reiste ved Grye den rosenfingrede Dagning,
478    Stævned de hjem igjen til Achaiernes mægtige Krigsleir.
479    Strygende Bør dem skikked Fjernrammeren Phoibos Apollon;
480    Masten de reiste paa Toft, og Seilene hvide de heised,
481    Blæsten i Seil tog susende fat, og de purpurne Bølger
482    Sqvulpede høit om Fartøiets Kjøl, mens det vandrede fremad,
483    Rask over Bølgen det løb, i en Fart fuldbyrdende Reisen.
484    Men da tilbage de kom til Achaiernes mægtige Krigsleir,
485    Trak de det tjærede Skib paa den havbeskyllede Strandbred
486    Høit op paa Land, og slog under Bov forsvarlige Stiver,
487    Ginge saa hjem, og spredte sig ad til Snekker og Telte.
488        Fnysende vred nu sad ved de lethenglidende Skibe
489    Peleus's Søn, hiin Ætling af Zeus, fodrappen Achilles.
490    Aldrig besøgte han nu den hædrende Folkeforsamling,
491    Aldrig i Striden han gik, men fortæret af nagende Harme
492    Holdt han sig hjemme, dog længtes han svart efter Leding og Kampgny.
493        Men efter elleve Dage, da Morgenen dæmred den tolvte,
494    Vendte de evige Guder igjen til Olympen tilbage
495    Alle tilhobe, Zeus førte dem an; men ikke forgjetted
496    Thetis sin elskede Søns Paamindelser; aarle ved Daggry
497    Steg hun af Bølgerne op til Olymp til Himlen den høie.
498    Der Fjernskueren Zeus hun traf, afsides fra Alle
499    Øverst han sad paa en Tind af Olympos's takkede Rygning,
500    Lige foran ham hun satte sig ned, og slynged sin venstre
501    Arm om hans Knæe, med den høire hun tog under Hagen ham bønlig.
502    Bedende taled hun saa til Zeus, den høie Kronion:
503        Fader Kronion! saasandt jeg dig har blandt Guderne gavnet
504    Enten ved Raad eller Daad, saa hør den Bøn, som jeg beder:
505    Hevn min Søn, som kaldet jo blev til utimelig Henfart
506    Fremfor de Andre; ham haanede nys den Drot Agamemnon,
507    Selv har han ranet hans Løn, og end han har den i Værge;
508    Skaf ham da Hevn, Olympiske Drot, raadsnilde Kronion!
509    Troerne give du Seier, til atter Achaiernes Sønner
510    Hædre min Søn, og mage det saa, at han stiger i Hæder.
511        Saa hun taled, men ei Skysamleren Zeus hende svarte;
512    Taus nu sad han en Stund, men bestandigen klynged sig Thetis
513    Fast til hans Knæe, som i Favnen hun holdt, og atter ham bønfaldt:
514        Lov mig usvigelig vist, og giv mig dit Vink, eller afslaae
515    Reent min Bøn, det kan du jo trygt, da veed jeg med Vished,
516    At der er Ingen saa ringe som jeg blandt samtlige Guder.
517        Dragende tungt et Suk Skysamleren Zeus hende svared:
518    Det er dog ret en fortrædelig Sag, da Kiv du med Here
519    Volde mig vil, naar med knubbede Ord hun siden mig tirrer;
520    Selv uden ringeste Grund i Gudernes Kreds hun bestandig
521    Skænder, og siger, at Troernes Folk jeg hjelper i Striden.
522    Dog forføi dig nu bort, for at ei dig Here skal mærke.
523    Tænke jeg skal paa dit Hverv, indtil jeg faaer det iværksat,
524    Dog med mit Hoved et Nik til Betryggelse vil jeg dig give,
525    Det er det helligste Tegn fra mig blandt salige Guder,
526    Ei er bedragersk det Ord, som med Hovedets Nik jeg forjætter,
527    Ei kan tilbage det kaldes, opfyldt det vorder bestandig.
528        Talt, da nikkede Zeus med de sortblaae Bryn i det samme,
529    Og fra udødelig Isse faldt Drottens ambrosiske Lokker
530    Bølgende ned, og høien Olymp han kom til at skjælve.
531        Da de nu Raad havde lagt, adskiltes de. Ned i det dybe
532    Hav sprang Thetis paastand fra den straalende Tind af Olympen;
533    Zeus gik ind i Paladset, og flux deres Fader at hilse
534    Reiste sig samtlige Guder, ei dristede Nogen at tøve,
535    Indtil han kom; op stod de fra Plads, og gik ham imøde.
536        Ned paa sin Throne han satte sig nu; men Here tilfulde
537    Vidste Besked, selv havde hun seet Havoldingens Datter
538    Thetis, den sølverfodede Viv, raadslaae med Kronion.
539    Strax med stiklende Ord til Zeus Kronion hun talte:
540        Hvo blandt Guder har atter med dig, du Skalk sig beraadet?
541    Altid det er dig en Fryd, afsondret fra mig og i Løndom
542    Listig at fatte Beslutning og Raad; godvillig dig lysted
543    Aldrig endnu at betroe mig et Ord om hvad du bestemmer.
544        Hende da gav til Svar hiin Guders og Menneskers Fader:
545    Here! forvent dog ei, mine Raad at erfare tilhobe,
546    Meget for svære de falde dig vil, er end du min Hustrue.
547    Dog hvad mig rimeligt tykkes, at vide du bør, skal jeg ikke
548    Nævne for Gud eller dødelig Mand, før dig jeg har sagt det,
549    Hvad derimod mig lyster, for Guderne dulgt at bestemme,
550    Derom du spørge mig ei, om Sligt du fritte mig ikke!
551        Ham gjensvarede Here, den qvieøiede Drotning:
552    Skrækindjagende Zeus! hvor sært dog lyder din Tale!
553    Aldrig mine Vane det var, at spørge dig eller at fritte,
554    Nei! aldeles i Mag du beslutter jo Alt hvad dig lyster;
555    Stærkt befrygter jeg dog, at nys Havoldingens Datter
556    Thetis, den sølverfodede Viv, har træsk dig besnakket;
557    Aarle hos dig hun sad, og dit Knæe omfavned hun bønlig;
558    Ventelig loved du hende forvist, at hædre Peleiden,
559    Og ved Achaiernes Skibe mangfoldige Kæmper at styrte.
560        Hende paastand Skysamleren Zeus gjensvared og sagde:
561    Stedse, min Kjære! mistænker du mig, og belurer min Idræt,
562    Intet du dog udretter ved Sligt, men vorder mit Hjerte
563    Derved kun meer forhadt, for dig selv saameget des værre.
564    Skeer forresten nu hiint, da viid, at det saa er min Villie.
565    Sæt dig nu hen, og knye ei et Ord, men lyd min Befaling!
566    Vogt dig, thi selv om hver Gud paa Olymp kom farende mod mig,
567    Hjalp det dig ei, naar jeg lagde paa dig mine farlige Hænder.
568        Saa han taled, da skjalv den qvieøiede Here;
569    Taus hun satte sig hen, men nagedes dybt i sit Hjerte.
570    Rundtom i Zeus's Palads fnøs alle de himmelske Guder;
571    Først til Orde da tog den kunstberømte Hephaistos.
572    Trøstende kjærlig sin Moder, den liliearmede Here:
573        Vistnok det vorder en ærgerlig Sag, og ei til at udstaae,
574    Naar for en Dødeligs Skyld I to saalunde vil klamres,
575    Yppende Støi i Gudernes Kreds; det herlige Maaltid
576    Taber jo ganske sin Fryd, naar sligt Uvæsen skal herske.
577    Raade min Moder jeg vil, skjøndt selv det Rette hun indseer,
578    Fader at stille tilfreds med venlige Ord, for at Fader
579    Ei skal skænde paany, og reent forstyrre vort Maaltid.
580    Thi hvis det lyster ham saa, den Olympiske Lynildsvinger,
581    Fra vore Throner han styrter os ned, thi han har jo Magten.
582    Derfor, min Moder! med venlige Ord til Fader du tale,
583    Da vil Olymperen strax igjen vorde mild mod os Alle.
584        Saa han taled, og springende op han Tvillingpokalen
585    Rakte sin Moder i Haand, da tog han atter til Orde:
586        Fat dig, min Moder! og slaae dig tiltaals, skjøndt saare bedrøvet,
587    At jeg dog ei for mit Øie skal see min elskede Moder
588    Tugtet med Slag, ei kunde jeg da, hvor dybt det mig smerted,
589    Yde dig Hjelp, den Olympiske Drot er slem at bekæmpe.
590    Alt tilforn engang, da til Hjelp jeg vilde dig komme,
591    Tog han ved Foden mig fat, og smed mig fra Gudernes Tærskel,
592    Dagen igjennem jeg svæved omkring, men da Solen sig dukked'
593    Faldt paa Lemnos jeg ned, ei synderligt Liv var der i mig;
594    Venlig da tog de Sintiske Mænd mig op efter Faldet.
595        Saa han taled, da smilte den liliearmede Here,
596    Og med et Smiil hun tog af sin Søn det Bæger, han rakte.
597    Derpaa af Kummen han øste den liflige Nektar og fyldte
598    Bægre til samtlige Guder i Kreds fra Venstre til Høire.
599    Men fra de salige Guder der skingred umaadelig Latter
600    Over at see Hephaistos, hvor vims gjennem Salen han pusted.
601        Saaledes Dagen igjennem, til seent da Solen sig bjerged,
602    Spiste de, Hjertet ei savnede her et rundeligt Maaltid,
603    Eller den yndige Lyre, som sloges af Phoibos Apollon,
604    Eller de vexlende Qvad af Musernes deilige Stemme.
605    Men da den skinnende Sol med sit Lys var gangen tilbjerge,
606    Ginge de, hver til sit Hjem, og lagde sig der til at sove,
607    Hist hvor Guden Hephaistos, den høistnavnkundige Lamfod,
608    Havde med synderlig Kløgt Enhver indrettet en Vaaning.
609    Zeus, den Olympiske Lyner, sig ogsaa begav til sit Leie,
610    Hvor han var vant at sove, naar Søvnen den søde betog ham;
611    Der opsteg han til Roe med den guldstolthronende Here.
 

   [Wilster Home] [søgetekst] [submit] >>